تبلیغات
وب شیمی - تعادل شیمیایی

ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی به شما بازدیدكننده عزیز، با توجه به اینکه نظرات و پیشنهادات شما در بهبود پایگاه نقش مؤثری ایفا میکند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده خود محروم نفرمایید. نظرات شما پس از بررسی و بازبینی جهت نمایش در سایت قرار داده می شود.
با تشكر : قاسم حیدری

به منظور دانلود بهتر و سریعتر فایل ها میتوانید از این برنامه استفده كنید:

فایلهایی كه از این سایت دریافت می كنید فشرده شده اند. برای خارج كردن آنها از حالت zip به این برنامه نیاز دارید:

برای مشاهده فایلهای pdf بر روی سیستمهای خود به این برنامه دارید:

تمام فرآیندهای برگشت پذیر، تمایل به رسیدن به یک حالت تعادلی دارند. برای یک واکنش برگشت پذیر، حالت تعادل وقتی برقرار می‌شود که سرعت واکنش رفت برابر با سرعت واکنش برگشت باشد. پیکان دوگانه در حد وسط یک واکنش و معادله شیمیایی، نشانگر این است که می‌توانیم هم در جهت رفت و هم در جهت برگشت معادله را بخوانیم.
واکنشهای برگشت پذیر و تعادل شیمیایی واکنش فرضی زیر را در نظر می‌گیریم:
(A2(g)+B2(g)↔2AB(g
این معادله را می‌توانیم هم در جهت رفت و هم در جهت برگشت بخوانیم. اگر A2 و B2 با هم مخلوط شوند، بر هم اثر کرده، AB را تولید می‌کنند. از طرف دیگر، از تجزیه شدن نمونه‌ای از AB خالص، A2 و B2 حاصل می‌شود. اگر A2 و B2 را در ظرفی مخلوط کنیم، بر هم اثر کرده، AB را تولید می‌کنند و با پیشرفت واکنش، غلظت آنها به‌تدریج کاهش می‌پذیرد.
از این رو، از سرعت این واکنش کاسته می‌شود. در شروع آزمایش، چون AB وجود ندارد، واکنش برگشت نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد. ولی این واکنش، با تولید شدن مقداری AB در واکنش رفت آغاز می‌شود. این واکنش، نخست به‌کندی صورت می‌گیرد (به علت آن که غلظت AB کم است)، ولی به‌تدریج سریعتر می‌شود. با گذشت زمان، سرعت رفت کاهش می‌پذیرد، ولی سرعت واکنش برگشت افزایش می‌یابد، تا این که دو سرعت با هم برابر می‌شوند و تعادل شیمیایی برقرار می‌گردد.


پویایی تعادل شیمیایی
تعادل شیمیایی، حالتی پویا است که در آن، دو تغییر مخالف با سرعت برابر صورت می‌گیرند. در حالت تعادل، غلظت تمام مواد، ثابت می‌ماند. غلظت AB ثابت می‌ماند، زیرا AB با سرعتی که در واکنش رفت تولید می‌شود، با همان سرعت هم در واکنش برگشت مصرف می‌گردد. به همین منوال، A2 و B2 با همان سرعتی که (در واکنش برگشت) تولید می‌شوند، (در واکنش رفت) به مصرف می‌رسند. تذکر این مطلب مهم است که غلظتها ثابت‌اند. از آن جهت که سرعتهای واکنشهای مخالف با هم برابرند، نه بدان جهت که هر گونه فعالیتی متوقف شده است.


ثابت تعادل
به فرض این که واکنشهای رفت و برگشت با مکانیسمی ‌ساده و تک‌مرحله‌ای صورت بگیرند،
Kf A2B2=سرعت رفت
Kr AB2=سرعت برگشت
بیان می‌شود. در حالت تعادل، این دو سرعت با هم برابرند
از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت ، Kf ، بر ثابت سرعت واکنش برگشت ، Kr ، ثابت دیگری بدست می‌آید که ثابت تعادل ، K ، نامیده می‌شود:
Kf/Kr=K
مقدار عددی K با دما تغییر می‌کند.
تعداد مجموعه غلظتها برای سیستمهای تعادلی این واکنش بی‌نهایت زیاد است، ولی در هر صورت، برای کلیه سیستمهای تعادلی در دمای معین وقتی که غلظتهای A2 و B2 و AB در رابطه بالا قرار می‌گیرند، همواره به یک مقدار K منجر می‌شوند. بطور کلی برای هر واکنش برگشت پذیر داریم :
wW+xX↔yY+zZ
بطور قراردادی، جملات غلظتی مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود.


تعادلهای ناهمگن
تعادل بین مواد در دو یا چند فاز را تعادل ناهمگن می‌نامیم. در دما و فشار ثابت، غلظت یک جامد خالص یا مایع خالص ثابت می‌ماند.
Kc و Kp
عبارت ثابت تعادل را برای واکنشهایی که دارای مواد گازی هستند، می‌توان برحسب فشارهای جزیی گازها (برحسب اتمسفر) نوشت. این نوع ثابت تعادل با Kp نشان داده می‌شود. رابطه بین Kc و Kp به صورت زیر است :
جمله n∆ ، تغییر تعداد مولکولهای گازها است. وقتی که معادله شیمیایی از چپ به راست خوانده شود. برای بدست آوردن غلظتهای تعادلی می‌توان هم از Kc و هم از Kp استفاده کرد.


اصل لوشاتلیه
اصل لوشاتلیه، عکس العمل یک سیستم در حالت تعادل را نسبت به تغییر شرایط آزمایش پیشگویی می‌کند.نوشته شده توسط قاسم حیدری در 1387/10/7 و ساعت 21:18 [+] | نظرات ()

Powered by WebGozar

كدامیك از موضوعات زیر برای شما مفیدترند و دوست دارید بیشتر در سایت قرار گیرند؟ •